spotpris strøm
Strømavtaler

Hva er spotpris på strøm og hvordan fungerer det?

Hva er spotpris på strøm?

Spotprisavtaler er avtaler der man kjøper strømmen til markedspris i tillegg til et påslag fra leverandøren. Dersom du har en spotprisavtale med strømleverandøren din kan du forvente deg til dels store forandringer i strømprisen gjennom året. Med en spotprisavtale vil prisen på strømmen din forandre seg fra dag til dag og fra time til time.

Slike hyppige, og til tider drastiske, forandringer i strømprisen kan virke skremmende for mange, men i følge data fra statistisk sentralbyrå (SSB) vises det helt klart at man får mye billigere strøm på sikt dersom man velger en spotprisavtale. Mellom 2016 og 2019 var for eksempel forskjellen mellom spotpriskontrakter og variabelpris-kontrakter hele 7,42 øre per kwh.

Som om ikke dette er bra nok, så går også trenden i retning av at spotpris blir stadig billigere i forhold til andre typer avtaler på strømpris. Ulempen med spotpris er selvfølgelig at du har en mindre forutsigbar strømpris, som naturligvis er et litt usikkert moment i den personlige økonomien. For de fleste er dette noe de er glade for å tolerere i bytte for billig strøm.

Ofte stilte spørsmål om spotpris

 • Hvorfor er spotprisen jeg betaler fra leverandøren min så mye høyere enn den som er listet på nettsidene til NordPool? Prisene til NordPool tar bare i betraktning strømprisen ut i markedet. Som kunde må du også betale nettleie og statlige avgifter i tillegg til selve strømprisen.
 • Hvorfor er spotpris ofte billigere enn fastpris eller variabelpris? Spotpris gir ofte billigere strøm enn med variabelpris og fastpris fordi strømleverandøren din ikke trenger å ta på seg risikoen med svingninger i strømprisen, og dermed kan holde marginene lavere.
 • Finnes det situasjoner der spotpris ikke er billigere? Ja, for de fleste vil det lønne seg med spotpris, men det kan finnes visse unntak der man kommer bedre ut av det med fastpris. Et eksempel på dette kan for eksempel være dersom man har en dårlig isolert enebolig som man varmer opp med elektrisitet på vinterhalvåret når strømprisen er høy, men der man bruker forholdsmessig lite strøm resten av året når det er billig strøm på markedet.
 • Kan jeg risikere å komme dårligere ut av det med spotpris? Dersom du har forholdsmessig mye større forbruk om vinteren når det er høy strømpris kan du i noen tilfeller komme bedre utav det med fast strømpris. En annen situasjon det du teoretisk sett kan komme bedre utav det med en fastprisavtale er dersom noe uventet skjer og spotprisen går mye over lengre tid etter at du har signert en fastprisavtale. Det går an å være heldig her, men vanligvis er påslaget til leverandøren din såpass høyt på en fastprisavtale at det skal mye til for at dette skjer.
 • Er alle spotprisavtaler like gode? Nei, ikke alle avtaler som gir seg ut for å være spotprisavtaler er ekte spotprisavtaler. Det er viktig å her sjekke at du for eksempel får alle svingningene med i spotprisen. En versjon av spotpris som ikke egentlig er spotpris er en avtale der du betaler den høyeste timeprisen for hele døgnet. Ettersom det er stor forskjell mellom strømprisen gjennom døgnet er dette en avtale som vil gi deg en mye høyere regning enn dersom du betaler ekte spotpris med variasjon i prisen for hver time.
 • Hvor kan jeg finne en god spotprisavtale?   Strømdeals.no er en ressurs der du alltid kan finne en oppdatert oversikt over de beste tilgjengelige avtalene i markedet, og sammenligne disse for å finne ut hvilken avtale som passer for deg.
 • Hvorfor velger ikke alle spotpris? Mennesker har ulike prioriterer, og noen mennesker prioriterer forutsigbarhet og stabilitet høyere enn billig strøm. Mange har også en lav toleranse for risiko, og er interesserte i å betale strømleverandøren sin noe ekstra for at de skal ta på seg risikoen for potensielle svingninger i markedet.

Vektet “spotpris”

Det finnes i dag mange forskjellige avtaler i markedet. Noen av disse vil gi inntrykk av å være spotprisavtaler, men er ikke nødvendigvis ekte spotprisavtaler. Når du velger avtale, og er ute etter en spotprisavtale er det derfor viktig at du finner ut om avtalen du vurderer er en ekte spotprisavtale eller noe som bare ligner.

Dette gjelder typisk deriverte produkter som er basert på spotprisen, men som ikke følger den direkte. Et eksempel kan være avtaler med vektet daglig markedspris, der du blir sittende igjen med å betale den høyeste daglige strømprisen også i de timene når det er billig strøm. Dette kan føre til at du ender opp med å betale en mye høyere strømpris enn dersom du hadde betalt ekte spotpris.

Spotpris markedet for strøm

Spotprisen for strøm varierer sterkt både gjennom året, og fra time til time. Strømprisen kan også varierer også mye alt etter hvor i landet man befinner seg. Grafene under er et eksempel på hvordan NordPool prisene kan variere på forskjellige steder i landet over en dag og en uke.

Norpool spotpris dag

Prisendringer på en dag. Kilde: NorPool

Norpool spotpris uke

Prisendringer på over en uke. Kilde: NorPool

Hver dag setter den nordiske strømbørsen Nord Pool ASA prisen på strømmen for de neste 24 timene. Spotprisen settes time for time for de neste 24 timene basert på situasjonen for kraftproduksjon, og den forventede etterspørselen fra kundene til hver strømleverandør.

Du kan selv sjekke hva prisen på strøm fra NordPool er ved å gå til NordPool sine nettsider. NordPool har også en app som du kan bruke til å sjekke strømprisen fra NordPool. Informasjonen fra NordPool kan være et nyttig verktøy dersom du ønsker å sammenligne strømpriser mellom forskjellige leverandører for å finne ut hvem som tilbyr billig strøm.

Drivere av tilbud og etterspørsel for spotprisen

Det er tilbud og etterspørsel som bestemmer spotprisen. Tilbud og etterspørsel henger sammen, og påvirkes blant annet av følgende faktorer.

 • Installert kapasitet for kraftproduksjon:  Installert kapasitet er en av de viktigste faktorene som bestemmer strømprisene på lang sikt. Dersom det er mange kraftprodusenter vil det bli mer konkurranse i markedet. Gjennom de siste årene har det vært en økning i produsenter i Norge, som har ført til billig strøm.  
 • Operasjonell status på tilkoblede kraftverk: Det hender at kraftverk stenges ned midlertidig eller permanent. Dette kan skje av en rekke grunner, slik som for eksempel vedlikehold eller oppgraderinger. Når dette skjer vil en del av tilbudet i markedet fjernes, slik at det blir mer etterspørsel i forhold til tilbudet. Dersom dette gjelder et stort kraftverk kan dette vise igjen på strømprisen på kort sikt.
 • Fyllingsgrad på vannmagasiner: Når vannmagasinene er fulle og det kommer mye nedbør produserer norske vannkraftselskap så mye kraft som de kan. Dette fører til billig strøm. I perioder med lite nedbør og lav fyllingsgrad på vannmagasinene vil vannkraftverkene ofte spare på vannressursene frem til vinterhalvåret da etterspørselen går opp og de kan få bedre priser på kraften de leverer. Lav fyllingsgrad og lite nedbør fører derfor til høyere strømpris.
 • Markedspriser på råvarer for kraftproduksjon: I Norge leveres nesten all strøm fra vannkraft, men samtidig er vi også tilknyttet kraftnettene i nabolandene våre. Dette betyr at vår strømpris også til en viss grad påvirkes av slike ting som prisen på kull, olje og gass som vanligvis brukes til produksjon av kraft i andre land.
 • Produksjon fra alternative fornybare energikilder og atomkraft. Andre fornybare energikilder slik som for eksempel vindkraft og solkraft er vanskeligere å justere enn vannkraft, og må selges umiddelbart når kraften er tilgjengelig. Solrike eller vindrike dager dager kan derfor by på billigere kraft fra denne typen produsenter, noe som kan påvirke strømprisen i form av billigere strøm. Atomkraft er en såkalt “baseline power”, og det tar relativt lang tid å justere produksjonen fra disse kraftverkene opp eller ned. Dette betyr at disse kraftverkene vanligvis fortsatt vil måtte produsere mye strøm, selv når det er mer enn nok strøm i markedet. Dette fører til ekstra billig strøm. På den annen side er atomkraftverk også store produsenter av elektrisitet, noe som betyr at det også kan ha relativt markant innvirkning på strømprisen på kort sikt dersom et atomkraftverk for eksempel stenges ned for vedlikehold eller oppgradering i en periode.
 • Værutsiktene: Været kan ha direkte innvirkning på prisen både på grunn av faktorer relatert til produksjonssiden og etterspørselen for strøm. Dager med mye vind gir for eksempel bedre produksjon av vindkraft, mens solrike dager gir mer solkraft. Samtidig bruker man i Norge mindre strøm på varme dager, mens etterspørselen for kraft for oppvarming ofte vil se en umiddelbar økning dersom man får en kaldværsperiode.
 • Tid på døgnet: Tiden på døgnet kan ha mye å si på strømprisen. Dette er fordi forbruket er mye høyere midt på dagen enn det er om kvelden, og når etterspørselen går opp blir strømprisen høyere.
 • Årstid: Årstiden har også mye å si for strømprisen. Dette kommer i stor grad av at husholdninger i Norge bruker mye mer strøm om vinteren enn om sommeren.

De tre hovedkomponentene i spotprisen

En spotprisavtale består i hovedsak av prisen du til enhver tid betaler for strømmen, pluss avgifter og nettleie. Alt dette legger strømleverandøren din sammen og inkluderer i strømregningen din slik at du bare trenger å utføre en betaling. Figuren under fra Statistisk Sentralbyrå viser et eksempel på hvordan forholdet mellom kraftpris, avgifter og nettleie kan være når man har spotpris. Under går vi inn på de forskjellige delene som inngår i spotprisen.

Strømpris, nettleie og avgifter

Kilde: SSB

Kraftpris

Når du har en spotprisavtale vil kraftprisen enkelt og greit være strømforbruket ditt pluss et påslag fra leverandøren din for å dekke sine utgifter og profittmargin.

Nettleie

Det er kraftnettet som sørger for at du mottar strømmen til boligen din. Vedlikehold og drift av kraftnettet koster mye, og alle som kjøper strøm fra kraftnettet må derfor betale sin andel av disse kostnadene i form av nettleie. Nettleien inneholder en fast del som alle som er tilkoblet til nettet må betale uansett hvor mye strøm de bruker, i tillegg til en variabel del som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Du betaler nettleien til strømleverandøren din som en del av den vanlige strømregningen din.

Avgifter

Strømleverandøren din er også pålagt å innhente statlige avgifter som en del av strømregningen din. Disse avgiftene inkluderer forbruksavgift, Enova-avgift og merverdiavgift.

Forskjellen mellom spotpris og andre strømavtaler

Ved andre avtaler for strømpriser er vil du fortsatt måtte betale nettleie og statlige avgifter. Det Det er kun i kraftprisen at du finner hovedforskjellen mellom spotpris og andre avtaler. Når du inngår en avtale for fast strømpris betyr det at du og strømleverandøren din blir enige om å låse inn prisen på et avtalt nivå for en bestemt periode.

For deler av året, særlig på vinteren når det er dyr strøm, vil man da ende opp med billigere strøm enn markedsprisen. For resten av året vil man som regel ende opp med dyrere strøm. Alt i alt vil denne ordningen vanligvis gi deg dyrere strøm ettersom leverandøren din som oftest tar seg god margin for å sikre profitten sin.

I figuren over fra Statistisk Sentralbyrå kan du se et eksempel på hvor mye billigere spotpris var i forhold til fastpris over en periode på fire år.

Hvorfor velger ikke alle spotpris?

Mennesker har ulike prioriterer, og noen mennesker prioriterer forutsigbarhet og stabilitet høyere enn billig strøm. Mange har også en lav toleranse for risiko, og er interesserte i å betale strømleverandøren sin noe ekstra for at de skal ta på seg risikoen for potensielle svingninger i markedet.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale